NIK:
NIP: 196911071998022001
NUPTK:
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S-1
Jurusan: Pend. Agama Islam
Status: PNS
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat :